BAŁTYK

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

STAN OBECNY
Budynek „BAŁTYK” jest zlokalizowany na narożnej działce u zbiegu ulic; Kopernika, Rybackiej i nadmorskiej promenady Bohaterów Warszawy i jest jednym z budynków wolno stojących tworzących zabudowę tego fragmentu miasta. W granicach działki występuje znaczne zróżnicowanie wysokościowe ukształtowania terenu – od 6,80m.n.n.p.m. przy narożnym wejściu u zbiegu ulic do 4,10m.n.n.p.m. w najniżej położonym punkcie wewnętrznego dziedzińca. Teren działki jest nieuporządkowany, porośnięty dziko rosnącymi krzewami. Przy wschodniej granicy rosną trzy drzewa liściaste z gatunku Jesion wyniosły. Budynek składa się z dwóch części powiązanych w jedną bryłę: czterokondygnacyjnej rotundy na planie okręgu, oraz trójtraktowego, trzykondygnacyjnego skrzydła. Budynek jest w całości podpiwniczony, zarówno rotunda jak skrzydło są przykryte ukośnym dachem o konstrukcji drewnianej. Budynek podlega ochronie w zakresie dóbr kultury

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
– Planuje się główne wejście do części mieszkalnej budynku oraz basenu i spa bezpośrednio od strony ulicy Mikołaja Kopernika. Od strony zbiegu ulic Kopernika, Bohaterów Września i Rybackiej wejścia do lokali znajdujących się w parterze budynku (gastronomicznego i usługowych).
– Wjazd (w tym dostawy towaru) na działkę nr 165/1 planowany jest od strony ulicy Rybackiej za pomocą wewnętrznej pieszojezdni.
– Dojście na wewnętrzny dziedziniec na działce nr 165/1 planowany jest od strony ulicy Rybackiej za pomocą wewnętrznej pieszojezdni i chodnika od ulicy Mikołaja Kopernika.
– Odbiór śmieci planuje się od ulicy Kopernika. Pjemniki z pomieszczenia na śmieci znajdującego się w piwnicy wystawiane będą za pomocą podnośnika hydraulicznego na poziom terenu.
– Z uwagi na małą powierzchnię działki w stosunku do istniejącej zabudowy nie przewiduje się otwartych miejsc postojowych. Planuje się zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego na drogę manewrową do garaży w budynku, dostaw towaru oraz głównie w części wschodniej do celów rekreacyjnych użytkowników budynku. Planuje się zachowanie trzech drzew liściastych przy wschodniej granicy działki, niewielkie powierzchnie terenów zielonych oraz ozdobną roślinność w donicach.

Uwaga: Szczegółowe rozwiązania elementów zagospodarowania terenu, w tym rozwiązania nawierzchni i elementów małej architektury zostaną pokazane w projekcie urządzenia terenu na etapie projektu wykonawczego.

INSTALACJE
Projektowane przyłącza instalacyjne
– przyłącze wodociągowe
– przyłącze kanalizacji sanitarnej
– przyłącze gazowe
– przyłącze elektroenergetyczne
– przyłącze teletechniczne
– przyłącze TV
– instalacja zewnętrzna oświetlenia terenu

Woda opadowa będzie rozprowadzana na terenie własnym nieruchomości za pomocą systemu rozsączającego wykonanego zgodnie z projektem branży sanitarnej.

DANE LICZBOWE
Powierzchnia działki 1596 m2 (0,16 ha)
w tym: Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 918,98 m2

Utwardzone nawierzchnie 357,00 m2

Nawierzchnie biologicznie czynne 320,00 m2
w tym: Nawierzchnie utwardzone ekopozytywne 104,00 m2, trawniki 216,00 m2

POŁOŻENIE, STAN ISTNIEJĄCY
Budynek „BAŁTYK” zrealizowany na przełomie XIX i XX w jest zlokalizowany na narożnej działce u zbiegu ulic; Kopernika, Rybackiej i nadmorskiej promenady Bohaterów Warszawy i jest jednym z budynków wolno stojących tworzących zabudowę tego fragmentu miasta. W granicach działki występuje znaczne zróżnicowanie wysokościowe ukształtowania terenu – od 6,80 m.n.n.p.m. przy narożnym wejściu u zbiegu ulic do 4,10 m.n.n.p.m. w najniżej położonym punkcie wewnętrznego dziedzińca. Teren działki jest nieuporządkowany, porośnięty dziko rosnącymi krzewami. Przy wschodniej granicy rosną trzy drzewa liściaste z gatunku Jesion wyniosły. Budynek składa się z dwóch części powiązanych w jedną bryłę: czterokondygnacyjnej rotundy na planie okręgu, oraz trójtraktowego, trzykondygnacyjnego skrzydła. Budynek jest w całości podpiwniczony, zarówno rotunda jak skrzydło są przykryte ukośnym dachem o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja mieszana; część rotundowa murowana, skrzydło w szkielecie drewnianym wypełnionym cegłą ceramiczną, aktualnie nie użytkowany, znajduje się w trakcie przebudowy rozpoczętej i przerwanej przez poprzedniego właściciela. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy technicznej stwierdzono ogólnie zły stan techniczny budynku, jednakże pozwalający na przeprowadzenie przebudowy i modernizacji która uchroni go przed rozbiórką. Budynek podlega ochronie w zakresie dóbr kultury

Koncepcja przebudowy, przeznaczenie i program użytkowy obiektu
Projektuje się rozbudowę kondygnacji w drewnianej części skrzydła wschodniego. W celu wyeksponowania zabytkowej elewacji południowej projektuje się jej rozbiórkę (łącznie z konstrukcją ryglową) i wykonanie jej na projektowanej rozbudowywanej ścianie garaży po uprzednim oparciu istniejących stropów na wykonanych za nią nowych pionowych wewnętrznych konstrukcjach nośnych. Na kondygnacji parteru, pierwszego piętra i poddasza planuje się funkcję mieszkalną wielorodzinną. Oryginalna południowa ściana drewniana w wyniku rozbudowy (poszerzenia skrzydła) zostanie przeniesiona wraz z połacią dachową o ok. 3,00 m w kierunku południowym i pełnić będzie dalej funkcję elewacji zewnętrznej. Projektuje się balkony wykonane na wzór odtworzonych na elewacji północnej, a drzwi balkonowe z powiększenia otworu okiennego od parapetu w dół z zachowaniem detalu elewacji. Zakłada się, że balkony na elewacji południowej będą miały inną kolorystykę w celu wskazania odbiorcy, że zostały dobudowane współcześnie, a nie odtworzone jak w przypadku dwóch balkonów na elewacji północnej drewnianego skrzydła. Zabieg ten zaplanowany jest w celu zachowania zabytkowego charakteru budynku.

Na poddaszu skrzydła drewnianego projektuje się również lokale mieszkalne z zachowaniem układu skośnych połaci dachowych lub możliwe dodanie analogicznych do istniejących lukarn dachowych
W wyniku rozbudowy drewnianego skrzydła na dachu wytworzyła się część płaska dachu o szerokości ok. 3,00 m, która będzie pełnić funkcję tarasu dla mieszkańców dostępny z wewnętrznej klatki schodowej.
Planuje się dostosowanie istniejącej klatki schodowej do obecnie obowiązujących przepisów (przebudowa schodów zabiegowych na proste) oraz by obsługiwała również budynek drewniany. Projektuje przeszkloną windę obsługującą cały budynek oraz rozbiórkę drewnianej klatki schodowej w drewnianym skrzydle (balustrady planuje się wykorzystać np. do wewnętrznych barierek w holu o wysokości trzech pięter.

Dostęp do budynku będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez rampę przy głównym wejściu od strony ulicy Mikołaja Kopernika i dźwig osobowy obsługujący wszystkie piętra.

W murowanej części budynku – rotundy na planie okręgu – w części piwnicznej planuje się funkcję basenu ze spa oraz część dwupoziomowego lokalu gastronomicznego wraz z dostawami i zamkniętą komorą na pojemniki na śmieci dla wszystkich lokali, pomieszczenia techniczne i toalety. W związku z czym planuje się przebudowę zewnętrznych wejść w wewnętrznym narożniku budynku oraz wykonanie niecki basenowej, podbasenia i wanien jacuzzi.
Na parterze rotundy planowane są lokale handlowe i gastronomiczne, które dostępne będą bezpośrednio od strony zbiegu ulic Bohaterów Warszawy, Kopernika i Rybackiej przez projektowane wejścia. W południowo-wschodniej części rotundy projektuje się funkcję mieszkalną.

Na pierwszym i drugim (zadaszonym) piętrze rotundy projektuje się lokale mieszkalne. Od strony północnej projektuje się dwa (na I i II piętrze) jednopokojowe lokale mieszkalne (z istniejącymi pojedynczymi balkonami) oraz obok nich od strony północno-zachodniej mieszkania dwupokojowe w których jeden pokój nasłoneczniony jest do 1,5 godziny (zgodnie z wymaganiami §60 ust. 2 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), jako zabudowę uzupełniającą.

Na poddaszu (piątej kondygnacji) rotundy planowana jest funkcja mieszkalna. Zaprojektowano mieszkania z wyjściami na tarasy na płaskiej części dachu rotundy. Wyjścia projektowane są w systemie pilkington glass, by oddzielić współczesną przebudowę od zabytkowego charakteru budynku lub (wariantowo) w nawiązaniu do istniejących w połaci dachu wolich oczu w postaci zaokrąglonych lukarn z drzwiami i oknami tarasowymi. Poszerzono prostą obudowę klatki schodowej w celu zadaszenia projektowanej windy i pomieszczenia technicznego.
Z uwagi iż istniejące poddasze jest wysokie planuje się podzielić je na dwie części: poddasze mieszkalne i antresolę z dostępem do latarni wieńczącej dach rotundy dostępnej schodami kręconymi z jednego z mieszkań.

We wszystkich mieszkaniach projektuje się pomieszczenia higieniczno-sanitarne (łazienki, wc) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Planuje się klimatyzowane korytarze, hole oraz lokale usługowe i gastronomiczny. Należy przyjąć założenie, że wszystkie mieszkania mogą być klimatyzowane (opcje wyboru przez klienta klimatyzowanego mieszkania, czy z wentylacją grawitacyjną przewiduje się we wschodnim drewnianym skrzydle).

Do nowych funkcji w budynku planuje się wykonanie instalacji: kanalizacji – ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, odwodnienie dachów i terenu do studzienek rozsączających, woda zimna z sieci miejskiej, energia cieplna z własnej kotłowni olejowej i centrali klimatyzacyjnej, energia elektryczna z sieci miejskiej, sieć telekomunikacyjna miejska, gaz z sieci miejskiej, instalacja odgromowa.
W celu bezpieczeństwa ewakuacji oraz dostępności do lo.

Elewacja południowa

Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

Elewacja północna

Przekrój przez niecke

Przekrój AA

Przekrój BB

Przekrój przez hol i taras

0
ROK BUDOWY
0
APARTAMENTÓW
0
METRÓW DO PLAŻY
0
***** STANDARD